REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FORMATIQ.PL obowiązujący od dnia 20.02.2017r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego  FORMATIQ.PL prowadzonego od adresem: www.formatiq.pl  . Sklep FORMATIQ.PL  prowadzony jest przez:

FORMATIQ Sp. z o.o.
Obornicka 227
60-650 Poznań
NIP: 781-18-82-434

 1. Dane kontaktowe:

1) adres do korespondencji : FORMATIQ Sp. z o.o.,  60-650 Poznań , ul. Obornicka 227

2) adres poczty elektronicznej: sklep@formatiq.pl

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 783-383-184, czynny od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8:00 do 16:00  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 1. Definicje
 1. Sprzedawca – FORMATIQ Sp. z o.o. : 60-650 Poznań , ul. Obornicka 227, NIP 781-18-82-434
 2. Klient lub Kupujący –  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, składającą zamówienie w Sklepie , na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 3. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu 22Kodeksu cywilnego  korzystający ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ;
 4. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w formie sklepu internetowego (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu towarów lub usług) dostępny pod adresem formatiq.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady składania Zamówień  przez Klientów oraz sprzedaży towarów  przez sklep internetowy prowadzony pod adresem : www.miniroom.pl.
 6. Formularz Zamówienia – należy przez to rozumieć formularz wygenerowany na stronie internetowej Sklepu, za pośrednictwem którego Kupujący składa zamówienie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowanie i oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową towarów  na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych – które dokonują zakupów niezwiązanych  bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową  oraz na rzecz przedsiębiorców – niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, w tym  osób prawnych oraz  jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej.
 2. Sklep internetowy FORMATIQ.PL prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę , w tym także  w zakresie danych osobowych.
 3. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu , a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie). W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem www.formatiq.pl za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

      II.  INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług.
 2. Ceny Towarów są  cenami brutto (zawierają  krajowy podatek VAT w obowiązującej wysokości) i są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 3. Sklep dokłada  wszelkich starań, aby publikowane dane (specyfikacja  techniczna )  i zdjęcia towarów były wolne od uchybień lub błędów. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów  są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy  i specyfikacje techniczne   towarów są dostarczane przez  producentów lub/i importerów towarów.
 4. Pomimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na stronie Sklepu mogą się pojawić błędy, w szczególności dotyczące danych technicznych produktu, koloru oraz inne danych indywidualizujących produkt. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej przez Sklep  należy kontaktować się ze Sprzedawcą  . W przypadku stwierdzenia  niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony  Klient   powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep , przy czym w celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sklepu  wobec Klienta  będącego 
 5. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 6. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firmowe   użyte w ofercie zostały  umieszczone i wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych tj. w celu prezentacji produktów i zgodnie z najlepszą wiedzą Sprzedawcy   prawa do tych znaków i nazw  przysługują producentom lub/i importerom towarów i produktów.
 7. Informacje na temat swojej aktualnej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.formatiq.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu . Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego  lecz są zaproszeniem do  zawarcia umowy sprzedaży ( zgodnie z  71 Kodeksu cywilnego ).
 8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian – z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw Klientów wynikające z Zamówień złożonych przed datą dokonania zmiany.
 9. Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU  – REJESTRACJA

 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującą rozdzielczość 800×600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf)
 2. Podczas korzystania z Serwisu, każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystając z Serwisu, Klient jest zobowiązany w szczególności do:
 • korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Sprzedawcy , a także niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 • umieszczania materiałów własnych niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich;
 • korzystania z serwisu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych itd.),
 • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie reklam, ogłoszeń, niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści niezwiązanych z tematyką serwisu,
 • korzystania z wszelkich materiałów umieszczonych w Serwisie w granicach dopuszczonych przez prawo, w tym  w zakresie własnego użytku osobistego.
 1. Klient powinien powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę , o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem z serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia, w związku z korzystaniem z serwisu, przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu jest akceptacja przez Klienta Regulaminu.
 3. Klient ma możliwość zarejestrowania się w celu utworzenia konta klienta. Prawidłowa rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji oraz poprzez wysłanie potwierdzenia w formie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym wskazania  błędnych  danych kontaktowych lub adresu odbioru zamówionych towarów.
 5. W wyniku rejestracji Kupujący otrzymuje dostęp do indywidualnego konta Klienta, przypisanego do podanego w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej. Klient loguje się na swoje indywidualne konto poprzez wpisanie na stronie internetowej Sklepu poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła wybranego podczas procesu rejestracji. Zmiana hasła jest możliwa w ustawieniach konta.
 6. W przypadku utraty hasła do konta, po wypełnieniu przez Klienta formularza rozpoczynającego procedurę odzyskania hasła, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Sprzedawca   przesyła Klientowi  drogą elektroniczną nowe hasło.
 7. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania hasła oraz konta Użytkownika osobom trzecim.
 8. Konsument podczas procesu zakupowego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. , Nr 144, poz. 1204, ze zm.) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1998 r. , nr 133, poz. 883, ze zm.). Udzielone w tym zakresie zgody mogą być przez Użytkownika w każdym czasie przez odwołane.- to trzeba dodać lub sprawdzić czy jest
 9. W trakcie procesu zakupowego Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcę  lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą  umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie przez Klienta  stosownego oświadczenia. Przy czym oświadczenie może zostać  przesłane na adres Sprzedawcy  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt.I. 1 Regulaminu .
 10. Użytkownik ma możliwość usunięcia założonego indywidualnego konta. W tym celu powinien wysłać oświadczenie o chęci jego usunięcia pisemnie na adres Sklepu lub w formie elektronicznej na adres e-mail  Sprzedawcy wskazany w pkt. I. 1  Regulaminu . Sprzedawca  w terminie 3 dni od dnia otrzymania oświadczenia wskazanego w zdaniu poprzednim  usunie indywidualne konto Klienta. Usunięcie konta pozostaje bez wpływu na wcześniej zrealizowane zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub przepisów prawa.

IV. ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę formatiq.pl – po przejściu przez całą procedurę składania zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towaru z dostępnej aktualnie oferty podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie wybrać opcję „ DO KOSZYKA”. Następnie należy wypełnić formularz Zamówienia, wpisując wymagane informacje, a  po zaakceptowaniu wskazanej w formularzu łącznej kwoty do zapłaty (na którą składają się cena zamówionych towarów oraz koszty dostawy) przesłać w/w formularz za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta , w tym w szczególności adresu email.
 4. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania przez Klienta w Formularzu Zamówienia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym w szczególności wskutek podania nieprawidłowego lub niedokładnego adresu odbioru zamówienia.
 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Kupującemu przysługuje w tym wypadku uprawnienie do zmiany zamawianego towaru lub rezygnacji z Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia .
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia/rejestracji zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa pkt. 6 powyżej. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez  Sprzedawcę  w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia. Każde Zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedawcę  za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 48 godzin od  otrzymania zamówienia. W potwierdzeniu znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa towaru , numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Informacje te stanowią integralną część Umowy sprzedaży i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedawca  i Klienta. Termin przesłania potwierdzenia rejestracji zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy  (soboty, niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.
 8. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanych przez obie strony warunków, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 9. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną towar , dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku ze skutecznie złożonym Zamówieniem.
 10. Klient nie może anulować zamówienia po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep i skierowania zamówienia do realizacji.
 11. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze : od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
 12. Proces realizacji zamówienia jest rozpoczynany po wysłaniu przez Sklep  potwierdzenia zamówienia, o ile w indywidualnie uzgodnionych warunkach zamówienia nie ustalono odmiennie  (np. po otrzymaniu wpłaty od Kupującego  jeśli Zamawiający wybrał płatność w formie przelewu).
 13. Status i szczegóły zamówienia Klient może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail.

V. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych za pośrednictwem Sklepu towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państwa członkowskich Unii Europejskiej.
 1. Sklep nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru.
 2. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres odbioru. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 1-14 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 14-dniowy termin przygotowania zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Sprzedawca   zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta  o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Klient  jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji i rezygnacji z zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca  zwróci Klientowi wszystkie wpłacone środki pieniężne. Żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek dalszych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 6 całkowity czas realizacji zamówienia to czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz przewidywany czas dostawy. Maksymalny całkowity czas realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 17 dni  liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia, o ile pomiędzy Klientem a Sklepem nie nastąpią inne uzgodnienia w tym zakresie.
 5. W przypadku produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie Klienta niestandardowych lub barwionych na wskazany przez Klienta kolor czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych.
 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Dodatkowo Klient powinien  w obecności kuriera powinien sprawdzić   czy ilość dostarczonych towarów jest zgodna z zamówieniem. W wypadku niezgodności Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.
 7. Koszty dostawy  ponosi Klient i są one podawane w procesie składania Zamówienia. Koszty dostawy Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej uzależnione są od sposobu dostawy i wagi przesyłki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia  i każdorazowo  kwota kosztów dostawy zamówienia zostaje dodana do końcowej kwoty zamówienia i jest widoczna przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
 8. Dostawa  poza terytorium Polski, w ramach Unii Europejskiej realizowane są pocztą kurierską a ich koszt na terenie Unii Europejskiej według aktualnej stawki wskazanej  w koszyku zamówienia. Każdorazowo  kwota kosztów dostawy zamówienia zostaje dodana do końcowej kwoty zamówienia i jest widoczna przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
 9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT).  Faktura VAT  będzie wystawiona zgodnie z danymi, które Klient poda podczas składania zamówienia.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

VI. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
  1. Płatność gotówką przy odbiorze ;
  2. płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl – serwis pl umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Po wybraniu tej opcji płatności Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do systemu Przelewy24.pl. Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Płatności on-line realizowane są za pośrednictwem operatora Przelewy24. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.
  3. Przelew zwykły – przelew bankowy kierowany na konto Sprzedawcy indywidualnie wskazane Klientowi, odrębnie dla każdego zamówienia – po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wraz z potwierdzeniem zamówienia – mailem numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty, podając w tytule przelewu nr zamówienia . Klient ponosi koszty możliwej opłaty bankowej za wykonanie dyspozycji przelewu. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy  zamówienie jest przekazywane do realizacji  w celu przygotowania wysyłki.
 2. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostawy Koszt dostawy  towaru zgodny jest z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu  oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 3. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
   a. w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za zamówiony towar  pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu Przelewy24, b. w przypadku płatności „Przelew zwykły” na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności,  w przypadku płatności gotówką przy odbiorze („Płatność za pobraniem”), należność za towar pobierana jest podczas dostawy Towaru.
 4. Umowa sprzedaży wygasa:
  a. w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności,
  b. w przypadku płatności przelewem zwykłym zawarta umowa sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia,
 5. c. w przypadku, gdy Klient nie dokonał  z własnej winy odbioru przesyłki z Towarem, zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki),

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 12 Klient  będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży  bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: a. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru., b. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno., c. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży udostępnionego  na stronie internetowej Sklepu.   Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres Sklepu jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca potwierdził jego zamówienie , zamówienie przestaje wiązać.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi  wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został  poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłaty.

      9. Koszty odesłania Towaru ponosi Konsument .

     10. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić otrzymany towar. Do zachowania terminu                    wystarczy odesłanie rzeczy (wraz z dowodem zakupu – w tym fakturą VAT lub paragonem) przed jego upływem.

      11. Zwracany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy wskazany w pt. I.1 Regulaminu . Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi  – na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.

     12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

      13. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. W takiej sytuacji w przypadku wady produktu możliwa jest jego ewentualna naprawa przez Sprzedawcę na zasadach ogólnych.

IX. REKLAMACJE

 1. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r..
 1. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami
 2. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru
 3. Reklamację można złożyć za pomocą formularza „Rękojmia i niezgodność towaru z umową” dostępnego na stronie Sklepu ora w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 4. po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 6. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi
 1. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami
 2. Klientom nie będącym Konsumentami, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt 2 ppkt. b i c  powyżej.
 3. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi
 1. W przypadku reklamacji, Klient jest proszony o odesłanie wadliwego towaru na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT) oraz pismem reklamacyjnym.
 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wadliwego towaru, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz kosztów dostawy lub zaoferuje mu inne dostępne w Sklepie towary do wyboru.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 5. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.  Platforma jest dostępna pod adresem: europa.eu/consumers/odr
 7. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do takich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta będącego Konsumentem będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Konsumenta  
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Konsument ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Za zgodą Konsumenta jego dane osobowe mogą być  przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Konsument  ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę  dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej konieczne do rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie , a  brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Konsumenta .
 5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Konsumenta firmom kurierskim lub spedycyjnym w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
 8. Administratorem danych osobowych Konsumenta  jest Sprzedawca.

 XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.
 3. Sklep wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystanie przez Klienta ze Sklepu takich jak:
  a) utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła,
  b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  c) tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu.
 4. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki. W przypadku wyłączenia przez Klienta funkcji Cookies Sprzedawca nie może zagwarantować poprawnego działania wszystkich funkcji Sklepu Internetowego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 1. Wszelkie znaki towarowe, oraz nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i mogą stanowić dzieło podlegające ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Intelektualnej . Dotyczy to również wirtualnej wizualizacji produktów zamieszczonych  na stronie internetowej Sklepu, co do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Część materiałów zawartych na stronie w szczególności zdjęć, rysunków, opisów technicznych, folderów, plików pdf jest własnością i przedmiotem chronionych praw autorskich osób trzecich: producentów, importerów lub innych podmiotów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące przepisy prawa, mające zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 3. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur zostały opisane w pkt. X Regulaminu oraz dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy w przypadku gdy Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 KC – Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad wynikających z  bezwzględnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa .
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2017r.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter FORMATIQ, aby otrzymywać informacje o nowych produktach, ostatnich realizacjach i nowoczesnych technologiach!


Dodano do koszyka
Przejdź do koszyka

Twój koszyk (0)

Brak produktów w koszyku.

Wybierz pole do pokazania
 • Zdjęcie
 • SKU
 • Ocena
 • Cena
 • Dostępność
 • Dostępność
 • Dodaj do koszyka
 • Opis
 • Kontent
 • Waga
 • Wymiary
 • Dodatkowe informacje
Kliknij poza paskiem, aby zamknąć
Porównaj