IV seminarium naukowo-techniczne „Podłogi Przemysłowe”

Seminarium Koła Inżynierii Materiałów Budowlanych WIL PW z udziałem firm Korodur i Formatiq poświęcone materiałom naprawczym

Jednym z kierunków rozwoju nowoczesnych materiałów nawierzchniowych i posadzkowych jest opracowywanie szybkosprawnych kompozytów umożliwiających wykonanie skutecznej naprawy w warunkach dużych ograniczeń czasowych. Ograniczenia te mogą być związane ze znaczeniem obiektu lub ogólnymi warunkami jego eksploatacji. Stosunkowo nową ofertą na rynku europejskim są w tym zakresie kompozyty mineralne z cementami o istotnej roli glinainów wapnia. Ogólna charakterystyka takiego spoiwa jest opisywana w literaturze (W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu, PWN 2010) jednak realizacje techniczne w Polsce są mało znane. Beton i zaprawy naprawcze zawierające takie spoiwo charakteryzują się krótkim czasem zachowania właściwości roboczych i szybkim narastaniem wytrzymałości, co wymaga uwzględnienia specjalnych zasad wbudowywania i pielęgnacji. Jedną z zalet takiego spoiwa jest niski skurcz wiązania. Ponadto, jest to materiał proekologiczny ze względu niski ślad węglowy, co wynika z małego zużycia energii w procesie produkcji związanego z niską wartością modułu nasycenia klinkieru wapnem. Należy spodziewać się rozwoju zastosowań tych materiałów w budownictwie, szczególnie w naprawach konstrukcji z betonu. Materiał tego rodzaju (oznaczony dalej CM) jest obecnie przedmiotem badań prowadzonych przez studentów Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych (KN IMB), w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej, w ramach Grantu Rektorskiego (2013) „Badanie charakterystyki technicznej zaawansowanych betonów cementowych”. Inspiracją do podjęcia badań w tym zakresie była prezentacja nowoczesnych systemów naprawczych przeprowadzona przez firmy KORODUR i FORMATIQ na Wydziale Inżynierii Lądowej, podczas seminarium Koła Naukowego IMB.
Przesłanką podjęcia tak sformułowanego tematu jest zapoznanie studentów z zaawansowanym technicznie materiałem, którego upowszechnienie stosowania w Europie jest spodziewane w najbliższych kilku latach, a także poszerzenie wiedzy o zaawansowanych metodach badawczych. Celem trwającego programu badawczego jest porównanie betonu z cementem portrlandzkim i betonu CM, pod kątem właściwości istotnych z punktu widzenia napraw nawierzchni i posadzek. Cement specjalny oraz suche mieszanki zapraw i betonów, których jest składnikiem objęte są patentem oraz tajemnicą producenta, stąd wiedza o ich właściwościach, a zwłaszcza składzie jest ograniczona.
W ramach już zrealizowanej części programu przeprowadzono pomiary składu granulometrycznego suchych składników mieszanki betonu CM,
badania wytrzymałości materiału oraz przygotowano próbki do badań adhezji w złączach z betonem BWW.

Szczegóły artykułu w załączniku>> rapid set artykuł techniczny